Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm Tỉnh
Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Đối với tỉnh Nghệ An, công tác bình đẳng giới trong gia đình đã và đang từng bước được triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ
News Post 28/12/2019 12:00:00 a.m.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết để công tác Bình đẳng giới và VSTBPN đạt được kết quả tốt chúng ta đã triển khai đồng bộ các giải pháp như thế nào?

Ông Đoàn Hồng Vũ: Đầu tiên phải nói rằng, trong năm, các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan tới công tác bình đẳng giới và VSTBPN luôn được Ban chú trọng triển khai, thực hiện. Trọng tâm như: Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; Quyết định số178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới…

Nhằm định hướng và thống nhất việc triển khai các hoạt động về bình đẳng giới và VSTBPN trong phạm vi toàn tỉnh, Ban đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 08/4/2019 về thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2019; Kế hoạch số 935/KH-VSTBPN ngày 28/3/2019 về tuyên truyền hoạt động VSTBPN năm 2019, xây dựng Kế hoạch số 259/KHKT-VSTBPN ngày 26/4/2019 về kiểm tra công tác bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2019, trong đó có sự tham gia của lãnh đạo các ngành là thanh viên Ban VSTBPN tỉnh, phân công các thành viên Ban VSTBPN tỉnh phụ trách theo dõi các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức kiểm tra, hoặc hướng dẫn các đơn vị, địa phương tự tổ chức kiểm tra hoạt động VSTBPN và bình đẳng giới, tổng hợp thực trạng, tình hình báo cáo về Ban VSTBPN tỉnh.

          Phối hợp tham mưu lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong chương trình công tác, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Phối hợp rà soát, sửa đổi, điều chỉnh một số chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cho giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển trong nước, quốc tế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Trong mỗi nhiệm vụ chúng tôi đều lồng ghép tuyên truyền có hiệu quả trên nhiều kênh và nhận được nhiều sự phản hồi tích cực từ đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác.

PV: Trong các mặt công tác chúng tôi thấy ấn tượng hơn cả là công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo. Vậy ông có thể cho biết kết quả các chỉ tiêu về thực hiện chính sách cán bộ nữ đến thời điểm này?

Ông Đoàn Hồng Vũ:Công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo bằng việc triển khai thực hiện hướng dẫn 02-HD/TU ngày 13/4/2017 của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó yêu cầu đảm bảo tỷ lệ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và triển khai Kế hoạch số 71/KH-TU ngày 29/5/2017 của Tỉnh ủy của về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước.

Tính đến tháng 9 năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 64 đồng chí, trong đó cán bộ nữ có 6 đồng chí chiếm tỷ lệ 9,4%.Có 03 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiếm 17.64%.Quy hoạch cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 cán bộ nữ có 28 đồng chí chiếm tỷ lệ 22,6%; nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 25 đồng chí chiếm tỷ lệ 19,8%.

Cấp ủy huyện có 153/928 đồng chí cán bộ nữ, chiếm 16.48%, trong đó số lượng ban thường vụ cấp uỷ cấp trên cơ sở được bầu là 33/276 đồng chí, chiếm 11,95%, Cấp ủy cơ sở có 2.281/11.658 đồng chí, chiếm 19.5%.

Tuy nhiên, với những đặc thù về giới đã tạo ra những rào cản vô hình, hạn chế cơ hội tiếp cận học tập nâng cao trình độ, giao tiếp và tham gia công tác xã hội của phụ nữ. Bên cạnh đó, ở một số địa phương, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ còn nhiều khó khăn. Dẫn tới tình trạng thiếu nguồn cán bộ nữ. Công tác cán bộ nữ trên thực tế vẫn chưa tương xứng với lực lượng cán bộ nữ. Cần phải có giải pháp, cụ thể, đổi mới và đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ trong thời gian tới.

PV: Phải nói rằng với Dân số của tỉnh hiện nay trên 3.327 triệu người (đông dân thứ 4 so với cả nước). Trong đó,  nữ 1654890 người, chiếm gần 49,7% dân số, vậy nên công tác bình đẳng giới và VSTBPN luôn được quan tâm trên tất cả mọi lĩnh vực và đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, ông có thể thông tin thêm về vấn đề này?

Tính đến thời điểm ngày 1/4/2019, tỉnh Nghệ An có dân số 3.327.791 người, trong đó nam là 1.672.901 người, nữ là 1.654.890 người, xếp thứ 4 cả nước về số dân

Ông Đoàn Hồng Vũ:Trong công tác thường xuyên của Ban VSTBPN, chúng tôi chú trọng tất cả những vấn đề liên quan đến giới và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện bình đẳng trên cơ sở giới ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao, gia đình. Điển hình là vận dụng tốt các cơ chế, chính sách từ các Nghị quyết, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, từ đó có các chương trình dự án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh, cho ra đời nhiều mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi ở nhiều tổ chức, nhiều địa phương.

Ở một bình diện khác, chúng tôi luôn chú trọng việc lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp thực hiện trong công tác tuyên truyền và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới. Trong năm, tiếp tục chú trọng thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/1/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 30/3/2017 về thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các ngành thành viên Ban như: Tư pháp, Văn hoá & Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, các cấp Hội phụ nữ chỉ đạo, hướng dẫn, các địa phương triển khai các mô hình bình đẳng giới, như: “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Xây dựng trường học thân thiện, không bạo lực”, “Mô hình Gia đình hạnh phúc”... Từ những nỗ lực đó, hiệu ứng về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới chuyển động tích cực từ trong ý thức của cộng đồng, đặc biệt là đối với nam giới.

Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn diễn ra ở một số khu vực, vùng miền và các thành phần trong xã hội. 

PV: Thưa ông, để công tác bình đẳng giới và VSTBPN tiếp tục có những bước tiến mới trong cách thức hoạt động, từ đó, tạo được nhận thức sâu rộng trong cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp về thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và đời sống gia đình,vậy nhiệm vụ phương hướng trong năm 2020 sẽ được cụ thể hoá như thế nào?

Ông Đoàn Hồng Vũ:

Năm 2020 là năm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là năm hết sức có ý nghĩa đối với công tác bình đẳng giới và VSTBPN. Để công tác này thực sự đi vào nhận thức và ý thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, Ban sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới năm 2020. Trong đó, chú trọng mục tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: Nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp, tỉ lệ nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ nữ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ trẻ có triển vọng. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch số 06/KH-UBND, Kế hoạch số 171/KH-UBND của UBND tỉnh; Đồng thời, tăng cường sự kiểm tra giám sát và phối hợp liên ngành để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

Xin cảm ơn ông!

Thanh Nga (thực hiện)

 


Tin bài khác

Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu cơ quan dân cử, nhiệm kỳ 2016-2020.  Cùng dự có các đc: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Cao Thị Hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm qua công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) luôn được các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương các cấp chú trọng. Có được kết quả đó là nhờ việc lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về công tác này trong các lĩnh vực đời sống xã hội.Với tư cách là Phó Ban thường trực Ban VSTBPN Tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH đã có cuộc trao đổi thông tin về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh trong năm 2019 với Báo Nghệ An.
Ngày 15/6, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và cơ quan dân cử cấp huyện. Các đồng chí: Bùi Văn Hưng - Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH; Trần Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Lãnh đạo Ban VSTBPN các huyện, thị: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu và Ban VSTBPN các xã, thj trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu
Ngày 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(LĐXH)- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý Nghệ An quan tâm đến 2 Chương trình mục tiêu quốc gia quyết liệt hơn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…
Trang chủ      Giới thiệu      Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 12 - Trường Thi - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038 3 598 899

Email: banvstbpnnghean@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: